Co należy zrobić, jeżeli – na skutek błędu organu rentowego –  wniosek o rentę złożyliśmy po terminie, w którym złożenie tego wniosku było możliwe i zasadne, skutkiem czego renta z tytułu niezdolności do pracy została przyznana przez ZUS dopiero od miesiąca zgłoszenia wniosku?  

W takiej sytuacji od decyzji ZUS w sprawie renty należy napisać odwołanie do sądu pracy, powołując się na błąd ZUS. W świetle art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Stosownie jednak do art. 133 tej ustawy, w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż: 1) od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, 2) za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt 1, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Renta za okres wsteczny – Pan X, w związku z chorobą, przebywał przez 182 dni na zasiłku chorobowym.

Po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego, złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. ZUS przyznał mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 90 dni. Miesiąc przed upływem tego okresu Pan X udał się do ZUS, chcąc złożyć – wobec braku poprawy jego stanu zdrowia – wniosek na podstawie którego przyznawana jest renta, jednak pracownik ZUS poinformował go, że musi on złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i dopiero po upływie całego okresu, na który może być przyznane to świadczenie, ma prawo złożyć wniosek o rentę. Nie może natomiast tego zrobić od razu.

Pan X złożył zatem wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres. Został zbadany przez lekarza orzecznika ZUS, który nie stwierdził niezdolności do pracy. Na skutek sprzeciwu Pana X badała również komisja lekarska ZUS. Również ona przyjęła odzyskanie przez Pana X zdolności do pracy. W związku z tym, ZUS decyzją odmówił mu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Od tej decyzji Pan X złożył odwołanie do sądu.

W postępowaniu sądowym, wywołanym odwołaniem, zostało wykazane w drodze opinii biegłych sądowych lekarzy, że stanowisko ZUS było błędne, jako że Pan X nie odzyskał zdolności do pracy, przy czym jego stan zdrowia nie rokował też odzyskania zdolności do podjęcia zatrudnienia w swoim zawodzie, czyniąc go częściowo niezdolnym do pracy na stałe. Powyższe stanowisko biegłych legło u podstaw postanowienia Sądu umarzającego z tego właśnie względu postępowanie w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne i przekazującemu sprawę o rentę ZUS jako rzeczowo właściwego. Stąd Pan X dopiero wówczas powziął wiadomość o możliwości ubiegania się o rentę, co skutkowało złożeniem wniosku rentowego dopiero po uzyskaniu orzeczenia Sądu.

Renta została mu przez ZUS przyznana, jednak dopiero od miesiąca złożenia wniosku, a nie od miesiąca, w którym złożył – negatywnie rozpatrzony – wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres. Oznacza to, że Pan X pozostawał przez ponad rok bez środków do życia.

Renta za okres wsteczny – od decyzji ZUS w sprawie renty Pan X powinien złożyć odwołanie do Sądu pracy.

Należy w nim wskazać, że w postępowaniu rentowym wystąpił błąd organu rentowego (tj. błąd orzeczniczy gremiów, za które ZUS ponosi odpowiedzialność) w ocenie stanu zdrowia Pana X. W świetle zaś przepisów tak rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2004 r. w sprawie orzekania i niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273 poz. 2711 ze zm.), jak i rozporządzenia Ministra Pracy o Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412), ma to zasadnicze  znaczenie.

Zgodnie bowiem z § 7 ust. 2 pierwszego z wyżej powołanych rozporządzeń, przy wyeliminowaniu omawianego błędu, lekarz orzecznik mógł orzec o niezgodności do pracy Pana X nawet w sytuacji ubiegania się przez niego wyłącznie o świadczenie rehabilitacyjne, co z kolei – stosownie do § 34 drugiego ze wskazanych rozporządzeń – obligowało ZUS do wydania decyzji odmawiającego prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesnym jednak poinformowaniem zainteresowanego o możliwości ubiegania się przez niego o rentę, co w sytuacji zgłoszenia wniosku o to świadczenie przed dniem, w którym decyzja odmowna stała się prawomocna oznaczało możliwość przyjęcia za datę jego złożenia daty zgłoszenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, a w konsekwencji przyznanie Panu X prawa do renty już od dnia następnego po upływie czasu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne.

Renta za okres wsteczny – orzecznictwo

Należy podkreślić, że w orzecznictwie tak sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego, utrwalone jest szeroko rozumiane pojęcie błędu w rozumieniu art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. wyrok SN z 4.12.2012 r., II UK 130/12).

Zaniechanie więc przez ZUS powyższych działań, a w konsekwencji złożenie przez Pana X wniosku rentowego dopiero po wydanym w jego sprawie orzeczeniu Sądu miały swoje źródło w pierwotnym błędzie orzeczniczym organu rentowego, co stanowi przewidziany w art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych błąd organu rentowego, skutkujący przyznaniem Panu X prawa do renty za wskazany okres wsteczny.

Skontaktuj się z prawnikiem

Renta za okres wsteczny
Napisz do nas! Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Kuba
Opisz sprawę. Odpowiemy, jak możemy pomóc.

Używając tej strony zgadzasz się na używanie technologii ciasteczek (cookies). Więcej informacji

Ustawienia ciasteczek na tej stronie zezwalają na ich używanie, aby zapewnić Ci maksymalny komfort przeglądania oraz gromadzenie statystyk oglądalności strony. Jeżeli kontynuujesz używanie tej strony bez zmiany ustawień ciasteczek (cookies) lub klikniesz "Akceptuję" to znaczy, że się na to zgadzasz.

Zamknij